1. ALGEMENE GEGEVENS

E-mail: info@bikeflix.nl
Bedrijfsnaam: All Things IT B.V.
Adres: Leharkade 16, 1817HS Alkmaar
KvK nr.: 77912039
BTW nr.: NL861195012B01
IBAN: NL 55 INGB 0007 4018 76
BIC: INGBNL2A


DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bikeflix: degene die jouw nieuwe droomracefiets vindt. Wij regelen conform de overeenkomst een nieuwe c.q. tweedehandse racefiets. Officieel heten we All Things IT B.V.
Koper: Dat ben jij! De koper van een nieuwe c.q. tweedehandse racefiets;
Garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur, ondernemer of Bikeflix op nieuwe of tweedehands Tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;


Welkom bij Bikeflix!
Welkom bij www.Bikeflix.nl (de "Website") en dank voor uw bezoek.
Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 maart 2023 van toepassing op ieder gebruik van de website Bikeflix.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Bikeflix worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Bikeflix aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Bikeflix raadt iedereen die gebruikmaakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Bikeflix kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.


2. Onderwerp van het contract

2.1 Bikeflix helpt de gebruiker met het specificeren, vinden en aanschaffen van een geschikte sportfiets, hierna te noemen "racefiets".
2.2 Het onderwerp van de overeenkomst betreft dus het faciliteren van de aan- en verkoop van racefietsen en de afhandeling daarvan.
2.3 Bikeflix biedt klantenservice aan kopers en verkopers en is het aanspreekpunt voor alle geschillen, restitutieverzoeken en vragen over aankopen die op Bikeflix zijn gedaan. Details zijn te vinden in paragraaf 8.
2.4 Tussen gebruiker en Bikeflix ontstaat met het sluiten van de (ver)koopovereenkomst een overeenkomst over de transactieverwerking. Met de betalingstransactie gaan gebruikers akkoord met de algemene voorwaarden van Bikeflix of Mollie?


3. Diensten en gebruik van het profiel

3.1 Als de gebruiker geïnteresseerd is om een fiets aan te kopen via een op Bikeflix geadverteerde fiets, kan hij besluiten om een profiel aan te maken. Na succesvolle registratie kan de gebruiker advies op maat ontvangen over prijs, fietsmaat en nog te maken kosten in de eerste periode na aanschaf van de racefiets.
3.2 Wanneer de gebruiker overgaat tot aankoop machtigt hij Bikeflix tot de aankoop van de geadverteerde fiets namens hem en zal Bikeflix overgaan tot aankoop van de fiets voor de overeengekomen prijs. Betaling geschiedt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V.?


4 Registratie, contractsluiting en gebruikersaccount

4.1 Door het voltooien van het online registratieproces (hierna "registratie" genoemd) en het aanmaken van een profiel wordt een gebruikscontract gesloten tussen de gebruiker en Bikeflix.
4.2 Om te kunnen registreren en een profiel aan te maken, is het aanmaken van een gebruikersaccount vereist. De vereiste gegevens voor het gebruikersaccount (hierna "inloggegevens" genoemd) worden afgeleid van het registratie-invoermasker.
4.3 Door het voltooien van het online registratieproces en het selecteren van de vakjes "Ik accepteer de Algemene bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden" en "Ik ga akkoord met de Verklaring gegevensbescherming en geef toestemming voor de verzameling en opslag van mijn persoonlijke gegevens", gaat de gebruiker akkoord met het gebruikscontract met Bikeflix voor het gebruik van Bikeflix.nl
4.4 Bikeflix slaat de contractuele bepalingen inclusief de algemene voorwaarden op bij het sluiten van het contract met inachtneming van de gegevensbescherming en stuurt deze in tekstvorm (per e-mail) naar de gebruiker nadat deze zijn bestelling heeft verzonden.
4.5 Het contract wordt gesloten in het Nederlands en Engels.


5. Afhaling en levering

5.1 De Koper heeft in principe de mogelijkheid om de fiets bij Bikeflix af te halen, tenzij Bikeflix dit uitdrukkelijk heeft uitgesloten. In het geval van zelf afhalen zal Bikeflix de Koper binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling per e-mail laten weten dat de bestelde fiets klaar staat om te worden afgehaald. Na ontvangst van deze e-mail kan de Koper de fiets volgens afspraak bij Bikeflix ophalen. In dat geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
5.2 De levering van fietsen geschiedt per verzekerde verzending naar het door de Koper opgegeven afleveradres, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Het tijdens de bestelling opgegeven afleveradres van de Koper is bepalend.


6. Prijzen, verzendkosten, servicekosten en betalingsvoorwaarden

6.1 Na succesvolle afsluiting van de overeenkomst met de verkoper en aankoop van een fiets via Bikeflix.nl, is de koper verplicht de overeengekomen koopprijs plus eventuele verzend- en transportkosten, evenals de servicevergoeding voor het gebruik van Bikeflix diensten via het betalingssysteem van Bikeflix.nl te betalen.
6.2 Bikeflix brengt een servicevergoeding in rekening voor het gebruik van Bikeflix.nl en biedt optionele aanvullende diensten aan. De hoogte van de vergoedingen wordt bepaald op basis van de geldende prijslijst van Bikeflix op het moment van het sluiten van het contract. De kosten voor de koper omvatten:
Bikeflix vergoeding: % van de waarde van de aanschafprijs van de racefiets.
Verzending (indien van toepassing): afhankelijk van locatie koper
Accessoires (indien van toepassing): afhankelijk van keuze koper
6.3 De betaling van de koopprijs plus de kosten volgens 6.2 (in ieder geval servicekosten) geschiedt via het betalingssysteem van Bikeflix.nl. De Koper kan betalen met de betaaldienst "MOLLIE". In het kader van de betaaldienst MOLLIE biedt Bikeflix de Koper verschillende betaalmethoden aan. Voor de verwerking van betalingen kan MOLLIE gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Koper afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Indien de betaling niet wordt gehonoreerd wegens het ontbreken van voldoende middelen op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de Koper bezwaar maakt tegen de automatische incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de Koper de kosten van de stornering van de desbetreffende kredietinstelling indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
6.4 De koper heeft geen recht op verrekening tenzij zijn tegenclaims onherroepelijk zijn vastgesteld of door Bikeflix zijn erkend.
6.5 In geval van faillissement van de koper of bij betalingsonmacht van de koper, waardoor de aanspraak van Bikeflix op de servicevergoeding in gevaar komt, behoudt Bikeflix zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren en zich volgens de wettelijke voorschriften (§ 315 BGB) uit het contract terug te trekken.


7. Betaling van de koopprijs aan de verkoper

7.1. Bikeflix zal na een succesvolle contract- en betalingsverwerking met de koper de verkoper betalen volgens de geschatte verkoopprijs die de verkoper heeft opgegeven, rekening houdend met eventuele heronderhandelingen tussen de verkoper en de koper. De opbrengsten voor ondernemers zijn in EURO en zijn netto prijzen inclusief de op de dag van facturering geldende wettelijke BTW. De opbrengsten voor consumenten zijn in EURO en zijn brutoprijzen inclusief de op de dag van facturering geldende wettelijke BTW.
7.2. De betalingsverwerking en betaling van de koopprijs tussen de verkoper en Bikeflix verloopt via de betaaldienstverlener MOLLIE. Voor het gebruik van MOLLIE is registratie van de verkoper bij MOLLIE vereist. Nadat de koper de bestelling heeft geplaatst, verzoekt Bikeflix MOLLIE de betalingstransactie in gang te zetten. MOLLIE int namens de verkoper de verschuldigde aankoopprijs van het betaalinstrument van de koper en stuurt de aankoopprijs door naar Bikeflix. MOLLIE houdt de aankoopprijs vast op een niet-rentedragende geblokkeerde rekening. De verkoper zet hiervoor een eigen escrow-rekening op bij MOLLIE. De betaling van de koopprijs vermindert met de kosten, ingevolge artikel 6.2 geschiedt door MOLLIE aan de verkoper nadat de fiets bij de verkoper is opgehaald door de expediteur.


8. Ondersteuning

8.1 Bikeflix biedt technische ondersteuning aan de gebruikers van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen) tussen 09:00 en 17:00 uur.


9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Bikeflix, zijn wettelijke vertegenwoordigers en zijn plaatsvervangers zijn alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid met betrekking tot de door Bikeflix geleverde diensten.
9.2 Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen bestaat ook aansprakelijkheid bij eenvoudige nalatigheid, maar deze is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.
9.3 Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die het contract Bikeflix naar zijn inhoud oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen (zogenaamde kardinale verplichtingen). Claims voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijven door de bovenstaande beperkingen onaangetast.
9.4 Iedere verdere aansprakelijkheid van Bikeflix is uitgesloten.
9.5 De gebruiker vrijwaart Bikeflix en zijn medewerkers of agenten in geval van een aanspraak wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk en/of schending van rechten van derden door handelingen van de gebruiker in verband met het gebruik van alle daaruit voortvloeiende aanspraken van derden, tenzij de aanspraken en aansprakelijkheid ten minste in overwegende mate voor rekening van Bikeflix komen. Bikeflix is in overwegende mate verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is door het recht van Bikeflix om instructies te geven volgens dit contract. Voor het overige geldt § 254 BGB. De gebruiker zal Bikeflix onverwijld op de hoogte stellen als derden vorderingen tegen Bikeflix instellen die onder de bovenstaande vrijwaringsverplichting vallen. De gebruiker is verplicht Bikeflix onmiddellijk alle hem ter beschikking staande informatie over de betreffende kwestie volledig, naar waarheid en onverwijld in tekstvorm te verstrekken. Verdere aanspraken van Bikeflix blijven onverminderd van kracht.
9.6 Daarnaast verplicht de gebruiker zich tot vergoeding van alle kosten die Bikeflix maakt als gevolg van aanspraken van derden. Tot de te vergoeden kosten behoren ook de kosten van een adequaat juridisch verweer.


10 Aansprakelijkheid voor gebreken en garanties

10.1 Bikeflix is aansprakelijk voor materiële gebreken of gebreken aan de titel van de geleverde fietsen volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB.
10.2 De verjaringstermijn voor wettelijke aanspraken op gebreken bij de aankoop van gebruikte fietsen bedraagt één (1) jaar vanaf de levering van de fietsen.
10.3 De basis van de aansprakelijkheid van Bikeflix voor gebreken is primair de overeenkomst die over de staat van de fietsen is bereikt. Als overeenkomst over de staat van de fietsen gelden alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant die het onderwerp zijn van het individuele contract of door Bikeflix op de website ten tijde van het sluiten van het contract openbaar zijn gemaakt.


11. Bescherming van de koper

11.1. Bikeflix ondersteunt de koper bij het handhaven van eventuele garantieclaims tegen de verkoper, met name in geval van niet-nakoming of slechte uitvoering of levering, de aanzienlijke afwijking van de toestand van de fiets van de productbeschrijving van de verkoper of in geval van herroeping, mits de koper Bikeflix binnen 48 uur na niet-nakoming of slechte uitvoering of levering op de hoogte stelt of de koper een herroepingsrecht doet gelden waarop hij recht heeft. Een maat die niet past is geen reden voor herroeping.
11.2 Het doel van de kopersbescherming is een onderzoek door Bikeflix of er daadwerkelijk sprake is van een gebrek aan het voorwerp van de overeenkomst. Daartoe zal de koper eerst, via videocall, aannemelijk maken dat er een gebrek is.
11.3 Indien een gebrek blijkt, zal Bikeflix contact opnemen met de verkoper en duidelijk maken of een ontbinding wordt geaccepteerd of een - eventuele - reparatie door Bikeflix op kosten van de verkoper moet worden uitgevoerd. Als de verkoper besluit het contract te ontbinden, ontvangt hij het voorwerp van het contract terug tegen betaling van een verzending vergoeding. Bikeflix zal het door de verkoper verschuldigde bedrag via de betaaldienstverlener innen of verrekenen met eventuele toekomstige uitbetalingen zoals omschreven in paragraaf 8 van deze AV. Bikeflix zal namens de verkoper de terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke aankoopprijs aan de koper verrichten. Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen, betaalt Bikeflix het door de verkoper aan de koper verschuldigde bedrag terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de koper de overeengekomen aankoopprijs heeft betaald. Meer informatie over klantenbescherming is te vinden in de verkoop advertenties van de betreffende fietsen.
11.4 Als alternatief voor ontbinding kan de verkoper ook kiezen voor een reparatie op eigen kosten door Bikeflix, mits de oorspronkelijk overeengekomen kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst op deze wijze kan worden bereikt.
11.5. Indien na inspectie door Bikeflix blijkt dat er geen sprake is van een gebrek, zal Bikeflix de koper hiervan op de hoogte stellen en het voorwerp van de overeenkomst tegen betaling van een verzendkosten retourneren.
11.6 Na het verstrijken van 48 uur na de overeengekomen of feitelijke leveringsdatum is de kopersbescherming niet meer van toepassing.


12. Persoonsgegevens, gegevensbescherming en auteursrechten

12.1 Door het gebruik van Bikeflix.nl stemt de gebruiker in met de opslag van zijn persoonsgegevens, inclusief de opslag van IP-adressen die bij elk gebruik van Bikeflix.nl worden doorgegeven. De gebruiker stemt er ook mee in dat zijn persoonsgegevens worden gepresenteerd in zijn profielweergave op Bikeflix.nl voor andere gebruikers en derden die geen gebruiker zijn van Bikeflix.nl. Verdere details zijn te vinden in het privacybeleid van Bikeflix.
12.2 Het gebruik van Bikeflix.nl brengt het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Bikeflix met zich mee. Bikeflix zal zorgvuldig omgaan met alle opgeslagen gegevens en deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met de toestemming van de gebruiker op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder gebruik van persoonsgegevens door Bikeflix vindt alleen plaats als dit wettelijk is toegestaan of als de gebruiker vooraf zijn toestemming heeft gegeven.
12.3 De Gebruiker stemt ermee in dat Bikeflix zijn persoonsgegevens kan gebruiken voor direct marketingdoeleinden, waaronder het benaderen van de Gebruiker per e-mail voor promotionele doeleinden.
12.4 De wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG. Daarnaast is de Nederlandse Telecommunicatiewet van toepassing op het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van Bikeflix.


13 Overmacht

13.1 Bikeflix is ontslagen van de verplichting tot nakoming uit hoofde van dit contract indien en voor zover de niet-nakoming van diensten het gevolg is van het optreden van omstandigheden van overmacht na het sluiten van het contract.
13.2 Onder overmacht vallen bijvoorbeeld oorlog, stakingen, oproer, onteigeningen, overmacht, pandemieën, kardinale wetswijzigingen, stormen, overstromingen en andere natuurrampen, alsmede andere omstandigheden waarvoor Bikeflix niet verantwoordelijk is, met name het binnendringen van water, stroomstoringen en onderbrekingen of vernietiging van datatransportleidingen.
13.3. Bikeflix zal de gebruiker onmiddellijk in een passende vorm informeren over het optreden van een geval van overmacht.


14. Contractduur en beëindiging

14.1 De Gebruikersovereenkomst tussen Bikeflix en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen zonder opgave van redenen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee (2) weken.
14.2 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden of kan worden aangegeven door de Gebruiker door deactivering van het gebruikersaccount. Bij beëindiging van de overeenkomst wordt het profiel van de Gebruiker verwijderd. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het exporteren van gegevens, waaronder klantgegevens, facturen en andere relevante informatie, vóór beëindiging van het contract.
14.3 Daarnaast behoudt Bikeflix zich het recht voor om het gebruikerscontract zonder opzegtermijn te beëindigen en het account van de Gebruiker te verwijderen indien de Gebruiker gedurende minimaal één (1) jaar niet heeft ingelogd en niet heeft gereageerd op herinneringsberichten.
14.4 Het recht van elke partij om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen vanwege een goede reden blijft gelden. Van een goede reden is sprake als een van de partijen redelijkerwijs niet kan worden verwacht de contractuele relatie voort te zetten tot de overeengekomen beëindigingsdatum of tot het verstrijken van de opzegtermijn, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met afweging van de belangen van beide partijen. Bikeflix behoudt het recht om het gebruikerscontract zonder opzegtermijn te beëindigen als er sprake is van een goede reden, zoals wanneer de Gebruiker voortdurend en ernstig in strijd handelt met zijn contractuele verplichtingen (zoals beschreven in artikel 9 en 10) of de wettelijke voorschriften overtreedt bij het gebruik van de diensten van Bikeflix.


15. Alternatieve geschillenbeslechting

15.1 Bikeflix wijst de klant erop dat de Europese Commissie een platform biedt voor online geschillenbeslechting op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.
15.2 Bikeflix is niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie / universele arbitragecommissie.


16. Wijziging van de AV

16.1 Bikeflix behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen, tenzij dit onredelijk zou zijn voor de Gebruiker. Bikeflix zal de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene Voorwaarden in tekstvorm. Als de gebruiker niet binnen een termijn van vier (4) weken na kennisgeving bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht door de gebruiker te zijn geaccepteerd. Bikeflix zal de gebruiker in de kennisgeving wijzen op zijn recht van bezwaar en de betekenis van de bezwaartermijn. Als de Gebruiker binnen de genoemde termijn bezwaar maakt tegen de wijzigingen, blijft de contractuele relatie bestaan onder de oorspronkelijke voorwaarden.
16.2 Bikeflix behoudt zich tevens het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen in de volgende gevallen:Als Bikeflix daartoe verplicht is als gevolg van een wijziging van de wettelijke situatie;Als Bikeflix daarmee voldoet aan een rechterlijke uitspraak of een tegen hem gericht overheidsbesluit;Als Bikeflix aanvullende, geheel nieuwe diensten, services of service-elementen introduceert waarvoor een servicebeschrijving in de Algemene Voorwaarden nodig is, tenzij de bestaande gebruiksrelatie hierdoor nadelig wordt gewijzigd;Als de wijziging louter gunstig is voor de gebruiker;Als de verandering louter technisch of procedureel is, tenzij deze aanzienlijke gevolgen heeft voor de gebruiker.
16.3 Het opzeggingsrecht van partijen blijft onverlet.


17. Slotbepalingen

17.1 Op deze AV en de contractuele relatie tussen partijen is het recht van Nederland van toepassing, met uitsluiting van internationaal uniform recht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
17.2 Als de gebruiker een consument is en geen algemene bevoegde rechtbank in Nederland heeft, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de maatschappelijke zetel van Bikeflix in Amsterdam.
17.3 Indien de gebruiker een koopman is in de zin van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, een ondernemer in de zin van artikel 7:1 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve - ook internationale - bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie de vestigingsplaats van Bikeflix in Amsterdam. Bikeflix is bovendien in alle gevallen gerechtigd een vordering in te stellen op de plaats van uitvoering van de dienstverplichting volgens deze AV of een voorafgaande individuele overeenkomst of op de algemene bevoegde rechtbank van de gebruiker. Dwingende wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid, blijven onaangetast.